Aim – 26 International Marathons

1. 3/11/2005: New York – 3hrs 57mins
2. 14/05/2006: Prague – 3hrs 50mins
3. 17/09/2006: Warsaw – 3hrs 29mins
4. 3/12/2006: Lisbon – 3hrs 7mins
5. 15/04/2007: Paris – 3hrs 13mins (29c degrees)
6. 9/06/2007: Stockholm – 3hrs 19mins (31c degrees)
7. 30/10/2007: Berlin – 3hrs 3mins
8. 16/03/2008: Rome – 3hrs 14mins (1st baby born)
9. 05/05/2009: Rotterdam – 3hrs 6mins
10. 12/09/2010: Moscow – 3hrs 1mins PB
11. 17/10/2010: Istanbul – 3hrs 2mins
12. 02/10/2011: Budapest, Hungary – 3hrs 17mins (2nd baby born)
13. 13/11/2011: Athens – 3hrs 3mins
14. 22/04/2012: Madrid – 3hrs 13mins
15. 7/10/2012: Bucharest – 3hrs 26mins (26c degrees)
16. 24/03/2013: Bratislava – 3hrs 17mins (-4 snowing)
17. 29/09/2013: Inverness (Loch Ness) – 3hrs 14mins
18: 28/10/2013: Dublin – 3hrs 12mins
19: 17/05/2014: Riga – 3hrs 19mins
20: 16/08/2014: Helsinki Р3hrs 27mins
21: 05/10/2014: Brussels Р3hrs 2mins
22: 13/09/2015: Vilnius – 3hrs 18mins (3rd baby born)
23: 24/04/2016: Zurich – 3hrs 2mins (worst weather – Heavy haze then snow. wet road)
24: 10/09/2016: Tallinn – 3hrs 5mins
25: 12/02/2017: Hong Kong – 3hrs 38mins (Chest muscle spasms 2wks before – easy run)
26: 14/04/2017 London: 3hrs 15mins